پیکره

کاربرد واژهٔ کاشی‌کاری

واژهٔ «کاشی‌کاری/ کاشیکاری»، بر اساس «پیکرهٔ فارسی امروز»، در نیمهٔ دوم سدهٔ چهاردهم هجری خورشیدی، از نظر بسامدِ کاربرد، تقریباً در رتبهٔ ۱۸٫۰۰۰ است. 🔸 جالب است که معادل رسمیِ انگلیسی آن، tesselation، بر پایهٔ COCA، جزو ۶۰٫۰۰۰ واژهٔ اول نیست. معادل رایج‌ترش، tiling، جزو ۳۰٫۰۰۰ واژهٔ اول است.🕯 نکته: واژهٔ tesselation به‌معنای موزائیک‌کاری هم …

کاربرد واژهٔ کاشی‌کاری ادامه »

پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی

📈 براساس یک پژوهشِ آماریِ گسترده، دو واژهٔ «غم» و «عشق»، به‌ترتیب، پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی‌اند.📜 منبع: «پیکرهٔ تاریخیِ زبان فارسی»، گردآوردهٔ حمید حسنی نویسنده: سید حمید حسنی

ملتفت و متوجه

📌 در پژوهشِ اولیهٔ پیکره‌بنیادی که نگارنده با موضوعِ مقایسهٔ بعضی واژه‌ها میانِ متن‌های سه دههٔ ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ از یک سو، و سه دههٔ ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۵ از سوی دیگر انجام داده، به این نتیجهٔ آماری رسیده‌است که کاربردِ فعل مرکبِ «متوجه‌شدن»، در سه دههٔ اخیر، نسبت‌به سه دههٔ پیش‌از آن (۱۳۳۶-۱۳۶۵)، در ادبیات …

ملتفت و متوجه ادامه »

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟