کتاب‌ها

واژه‌های پرکاربرد فارسی امروز (شامل بیش از ۸۰۰۰ واژهٔ قاموسی و غیرقاموسی؛ برمبنای پیکرهٔ یک‌میلیون لغتی). تهران: کانون زبان ایران، ۱۳۸۴. شابک: ۱–۳۲–۸۶۹۹–۹۶۴.

مدارج‌البلاغه در علم بدیع. اثر رضاقلی‌خان هدایت (پیش از ۱۲۸۸ ه‍.ق/ ۱۸۷۱ م). به‌کوشش حمید حسنی، با همکاریِ بهروز صفرزاده. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۳. شابک: ۴–۳۵–۷۵۳۱–۹۶۴.

فرهنگ موضوعیِ قانون اساسی. گردآوردهٔ حمید حسنی، تهران: انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۲۰۰۱. شابک: ۹–۰۸۹–۳۳۴–۹۶۴.

عروض و قافیۀ عربی. تألیف و ترجمۀ حمید حسنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۳/ ۲۰۰۴. شابک: ۲–۵۰۰–۴۴۵–۹۶۴.

تذکرۀ مرآهالخیال. نوشتهٔ شیرعلی‌خان لودی (۱۱۰۲ ه‍.ق/ ۱۶۹۰ م). به‌کوشش حمید حسنی، با همکاریِ بهروز صفرزاده. تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۷. شابک: ۲–۰۶–۶۱۷۶–۹۶۴.

موسیقی شعر نیما (تحقیقی در اوزان و قالب‌های شعریِ نیمایوشیج). تهران: کتاب زمان، ۱۳۷۱.

فرهنگ زبان‌آموز فارسی (سطح مقدماتی). تهران: کانون زبان ایران، تألیفِ بهروز صفرزاده، با همکاریِ حمید حسنی. تهران: کانون زبان ایران، ۱۳۸۸. شابک: ۳–۷۶–۸۶۹۹–۹۶۴.


× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟