سرفصل‌ کلاس‎‌ها

 

 

 

کارگاه نگارش و ویرایش 

مدرسان دوره: دکتر حمید حسنی، بهروز صفرزاده

 

سرفصل‌های کارگاه نگارش و ویرایش:
 • املا و غلط‌های املایی
 • رسم‌الخط (جدانویسی و پیوسته‌نویسی)
 • فاصله‌گذاری
 • نشانه‌گذاری
 • حرکت‌گذاری
 • غلط‌های دستوری و کاربردی
 • حشو در فارسی
 • معیارهای تشخیصِ واژه‌های مرکب
 • عربی در فارسی
 • جمع و انواعِ آن
 • گرده‌برداری
✅ همهٔ مباحث با تمرین همراه خواهد بود.
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

 

کارگاه دستور زبان فارسی

مدرسان دوره: دکتر حمید حسنی، بهروز صفرزاده

 

سرفصل‌های کارگاه دستور زبان فارسی:
 • مرور و تمرینِ تسلطِ عملی بر دستور زبان فارسی، با تأکید بر نگارش و ویرایش
 • صرف/ ساختِ‌واژه: انواع کلمه و ساختارهای آن‌ها
 • نحو: اجزای جمله و روابطِ کلمات
✅ همهٔ مباحث با تمرین همراه خواهد بود.
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کارگاه واژه‌شناسی

مدرسان دوره: دکتر حمید حسنی، بهروز صفرزاده

 

سرفصل‌های کارگاه واژه‌شناسی:
آشنایی با:
 • دوره‌های زبان فارسی
 • ساخت‌واژهٔ فارسی
 • سنجش دایرهٔ واژگان بر پایهٔ «پیکرهٔ فارسی امروز» (۱۳۵۱-۱۴۰۰)
 • فرهنگ‌های یک‌زبانهٔ فارسی
 • فرهنگ‌های دوزبانه
 • تاریخچهٔ واژه‌ها: فارسی هم‌زمانی، فارسی درزمانی
 • واژه‌های بومی، واژه‌های غیربومی
 • گرده‌برداری
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کارگاه عربی در فارسی 

مدرسان دوره: دکتر حمید حسنی، بهروز صفرزاده

 

سرفصل‌های کارگاه عربی در فارسی:
آشنایی با:
 • تحولِ آواییِ واژه‌های عربی در فارسی
 • تحولِ املاییِ واژه‌های عربی در فارسی
 • تحولِ معناییِ واژه‌های عربی در فارسی
 • دسته‌بندیِ وزنیِ واژه‌های عربی در فارسی
 • آمار و ارقامِ مربوط به واژه‌های عربی در فارسی
 • اشتقاق و ریشه‌شناسی
 • انواعِ جمع‌های عربی
 • مؤنث و مذکر
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کارگاه ترجمه 

مدرس دوره: بهروز صفرزاده

 

سرفصل‌های کارگاه ترجمه:
 • گونه‌ها و سبک‌های زبانی در ترجمه
 • فارسیِ رسمی و فارسیِ گفتاری در ترجمه
 • گرده‌برداری و کلیشه‌های ترجمه
 • آشنایی با بهترین فرهنگ‌های دوزبانه
 • مترجم یا مفسر؟
 • ضبطِ اَعلام (نام‌های خاص)
✅ این مباحث در قالبِ تمرین‌های متعددِ ترجمه مطرح می‌شوند.
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
مطالب کارگاه ترجمه‌ عموماً مربوط به ترجمهٔ انگلیسی به فارسی‌ست، همراه با تمرین از متن‌های مختلفِ روز به‌علاوهٔ مطالبِ روزنامه‌ای و ذکرِ نکاتِ کلیدیِ مرتبط.
نکته‌‌‌های گرامری، برخلافِ کتاب‌های درسی، تنها به‌صورتِ متن‌محور مطرح می‌شود نه به‌صورتِ خشک و منفرد.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کارگاه شعر و ترانه

مدرس دوره: دکتر حمید حسنی

 

🕯 هدف از ایجاد کارگاه: بازخوانی، بررسی، و رفع اشکال‌های احتمالیِ شعرها و ترانه‌های اعضا
سرفصل‌های کارگاه شعر و ترانه:
 • آشنایی با اجزای وزن شعر فارسی و مرورِ این مباحث: حروف و واج‌ها، هجاها، پایه‌ها یا ارکانِ عروضی، مصراع، بیت، قالب‌های شعر کلاسیک و نو
 • ضرورت‌های تقطیع و اختیارات شاعری
 • وزن‌های شعر کلاسیک
 • شعر آزاد/ نو/ نیمایی
 • شعر سپید
 • ترانه، شعر کودکانه، شعر عامیانه، و شعر محلی
 • شیوه‌ها و معیاره‍ای سرودنِ شعر و ترانه
 • اجزای بیت و مبانی قافیه و ردیف و حاجب در شعر کلاسیک
✅ هر یک از اعضای کارگاه می‌توانند در هفته سه شعر یا ترانه در گروه بگذارند تا به‌دقت توسط استاد بازبینی و بررسی شود.
✅ در این کارگاه بیشتر بر ساختارِ شعرها و ترانه‌ها ــ یعنی بر وزن و قالب و قافیه ــ و بررسی صحت و کیفیت و اصالت آن‌ها تأکید می‌کنیم.
✅ به اعضای کارگاه «جزوهٔ مبانی وزن شعر فارسی» و نیز «جدولِ وزن‌های پرکاربردِ شعر فارسی» داده خواهد شد.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.
 

 

 

کلاس آموزشی وزن شعر فارسی ۱

مدرس دوره: دکتر حمید حسنی

 

سرفصل‌های کلاس آموزشی وزن شعر فارسی ۱ (پایه):
 • آشنایی با این مباحث:
 • اجزای وزن شعر فارسی
 • حرف و واج، هجا، پایه/ رکن، مصراع و بیت
 • مفهوم شعر
 • مبانی ضرورت‌های تقطیع و اختیارات شاعری
 • وزن‌های شعر کلاسیک
 • قافیه و ردیف
✅ این مباحث در قالبِ تمرین‌های متعدد مطرح می‌شوند.
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.
 

 

 

کلاس آموزشی وزن شعر فارسی ۲

مدرس دوره: دکتر حمید حسنی

 

سرفصل‌های کلاس آموزشی وزن شعر فارسی ۲ (میانه):
 • مرورِ مباحثِ مربوط به اجزای وزن، از حرف و واج و هجا تا پایه و مصراع و بیت
 • آشنایی با همهٔ پایه‌ها/ ارکانِ وزن شعر فارسی
 • مرورِ ضرورت‌ها و اختیاراتِ شاعری
 • انواع وزن شعر
 • معرفیِ بیش‌از سی وزنِ شعر کلاسیک
 • آشنایی با شعر آزاد (نو، نیمایی)
 • آشنایی با شعر سپید
 • ترانه، شعر کودکانه، شعر محلی، شعر عامیانه
 • قافیه و ردیف
✅ این مباحث در قالبِ تمرین‌های متعدد مطرح می‌شوند.
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

 

کلاس آموزشی وزن شعر فارسی ۳

مدرس دوره: دکتر حمید حسنی
 
سرفصل‌های کلاس آموزشی وزن شعر فارسی ۳ (پیش‌رفته):
 • مرور سریعِ مباحث مربوط به اجزای وزن، از حرف و واج و هجا تا پایه و مصراع و بیت
 • به‌دست دادنِ همهٔ پایه‌ها/ ارکانِ وزن شعر فارسی، به‌علاوهٔ پایه‌های کم‌بسامد
 • تکمیل مبحثِ اختیارات شاعری
 • پژوهش در انواع وزن شعر
 • معرفی حدود پنجاه وزنِ شعر کلاسیک
 • تمرین تقطیعِ تخصصیِ شعر آزاد (نو، نیمایی)
 • پژوهش در شعر سپید
 • معرفی شعرِ «موج نو»
 • آشناییِ بیشتر با ترانه، شعر کودکانه، شعر عامیانه، شعر محلی
 • پژوهش در قافیه و ردیف
✅ این مباحث در قالبِ تمرین‌های متعدد مطرح می‌شوند.
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.
 

 

 

کلاس آموزشی نگارش و ویرایش

مدرس دوره: دکتر حمید حسنی
 
سرفصل‌های کلاس آموزشی نگارش و ویرایش:
 • آشنایی با ویرایش و حرفهٔ ویراستاری
 • انواع ویرایش 
 • انواع متن و ویژگی‌های آن
 • زبان نوشتاری و زبان گفتاری
 • آشنایی با ساختار کتاب و قطع‌های کتاب
 • آشنایی با ساختار مقاله 
 • آماده‌سازی کتاب و مراحل آن 
 • آشنایی با منابع مرجع 
 • نگارش نامه‌های اداری
 • چگونه یک‌دست بنویسیم؟
 • املا و رسم‌الخط
 • درست‌نویسی: معیارها و مفاهیم
 • فاصله‌گذاری 
 • نشانه‌گذاری و حرکت‌گذاری
 • تهیهٔ فهرست‌های راهنما
✅ مدت‌زمان موردنیاز برای آموزش این سرفصل‌ها ۳ تا ۶ ماه است.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کلاس آموزشی دستور زبان فارسی

مدرس دوره: دکتر حمید حسنی
 
سرفصل‌های کلاس آموزشی دستور زبان فارسی:
 • مرور و تمرینِ تسلطِ عملی بر دستور زبان فارسی، با تأکید بر نگارش و ویرایش
 • صرف/ ساختِ‌واژه: انواع کلمه و ساختارهای آن‌ها
 • نحو: اجزای جمله و روابطِ کلمات
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کلاس آموزشی ترجمه 

مدرس دوره: بهروز صفرزاده
 
سرفصل‌های کلاس آموزشی ترجمه:
 • گونه‌ها و سبک‌های زبانی در ترجمه
 • فارسیِ رسمی و فارسیِ گفتاری در ترجمه
 • گرده‌برداری و کلیشه‌های ترجمه
 • آشنایی با بهترین فرهنگ‌های دوزبانه
 • مترجم یا مفسر؟
 • ضبطِ اَعلام (نام‌های خاص)
✅ این مباحث در قالبِ تمرین‌های متعددِ ترجمه مطرح می‌شوند.
مطالب کلاس ترجمه‌ عموماً مربوط به ترجمهٔ انگلیسی به فارسی‌ست، همراه با تمرین از متن‌های مختلفِ روز به‌علاوهٔ مطالبِ روزنامه‌ای و ذکرِ نکاتِ کلیدیِ مرتبط.
نکته‌‌‌های گرامری، برخلافِ کتاب‌های درسی، تنها به‌صورتِ متن‌محور مطرح می‌شود نه به‌صورتِ خشک و منفرد.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

 

 

کلاس آموزشی مکالمهٔ زبان انگلیسی

مدرس دوره:
شادی اخوان
مترجم و کارشناس امور بین‌الملل
 
سرفصل‌های کلاس آموزشی مکالمهٔ زبان انگلیسی:
 • تمرین خواندن و شنیدن و درک مطلب
 • تمرین تلفظ صحیح
 • گسترش دایرهٔ واژگان
 • کسب اعتمادبه‌نفس در مکالمه
 • کسب توان‌مندی در مکالمهٔ روان و سلیس
 
⭐ گروه برای کسانی مناسب است که با زبان انگلیسی آشنا هستند؛ حتی ممکن است مترجم یا معلم باشند، ولی در مکالمه ضعف دارند و می‌خواهند روان و سلیس به انگلیسی صحبت کنند.
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.
 

 

 

کلاس آموزشی زبان انگلیسی از پایه

مدرس دوره:
شادی اخوان
مترجم و کارشناس امور بین‌الملل
 
سرفصل‌های کلاس آموزشی زبان انگلیسی از پایه:
 • یادگیری گرامر و نکات مهم 
 • یادگیری ساختار جمله
 • گسترش دایرهٔ واژگان
 • تمرین تلفظ صحیح
 • تمرین خواندن و شنیدن و درک مطلب
 • تمرین نوشتن
 
⭐ گروه برای کسانی مناسب است که علاقمند هستند یادگیری زبان انگلیسی را از پایه شروع کنند. 
برای اطلاع از شهریهٔ کلاس‌ها، نحوهٔ پرداخت، و ثبت‌نام کلیک کنید.

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟