ملتفت و متوجه

📌 در پژوهشِ اولیهٔ پیکره‌بنیادی که نگارنده با موضوعِ مقایسهٔ بعضی واژه‌ها میانِ متن‌های سه دههٔ ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ از یک سو، و سه دههٔ ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۵ از سوی دیگر انجام داده، به این نتیجهٔ آماری رسیده‌است که کاربردِ فعل مرکبِ «متوجه‌شدن»، در سه دههٔ اخیر، نسبت‌به سه دههٔ پیش‌از آن (۱۳۳۶-۱۳۶۵)، در ادبیات …

ملتفت و متوجه ادامه »