کاربردِ «و یا» نادرست نیست

کاربردِ «و یا» نادرست نیست