ویرایش افراط‌کارانه

بعضی نوویراستاران ما، هنگام ویرایش زبانی، هرجا صفحه سفید، پاکیزه‌تر، یا احیاناً خالی از اشکالات ویرایشیِ معمول است، برای این‌که کاری کرده‌باشند، و به‌اصطلاح، برای خالی نبودنِ عریضه، نحوِ جمله‌ها را تغییر می‌دهند و جای اجزای کلام را عوض می‌کنند، بی‌آن‌که این کار ضرورتی داشته‌باشد. دقتِ کافی و شش‌دانگ بودنِ حواس هنگام کار، بر ویراستار …

ویرایش افراط‌کارانه ادامه »