واکه‌ها و همخوان‌های فارسی امروز (به زبان ساده)

🔹 در فارسی_امروز ۶ واکه (مصوّت) و ۲۳ همخوان (صامت) وجود دارد. 🔹 واکه چیست؟ به واجی می‌گوییم که هنگام ادای آن، گذرگاهِ هوا باز باشد. 🔹 همخوان چیست؟ همخوان واجی‌ست که حینِ ادای آن، گذرگاهِ هوا بسته یا تنگ باشد. 🔹 واکه‌های فارسی، ازنظر میزان کشش، بر دو نوع‌اند: کوتاه و بلند. 🔹 واکه‌های_کوتاه: …

واکه‌ها و همخوان‌های فارسی امروز (به زبان ساده) ادامه »