وزن‌های خمسهٔ نظامی

  نظامی گنجوی یا گنجه‌ای هر کدام از مثنوی‌های خمسه یا پنج گنجِ خود را بر وزنی جدا و مستقل سروده‌است. هرگاه این پنج وزن را بشناسید، اگر کسی بیتی از خمسه برایتان بخوانَد، بی‌درنگ می‌توانید نام آن مثنوی را به او بگویید.نام مثنوی‌ها و وزن‌های آن‌ها، به‌ترتیب، عبارت‌اند از:۱. مخزن‌الاسرار: مُفْتَعِلُن مفتعلن فاعِلُن (از …

وزن‌های خمسهٔ نظامی ادامه »