فَتاوی

  🔹 «فَتاوی» جمعِ مکسر (جمعِ شکستهٔ) «فَتویٰ/ فَتوا» است.🔸 تلفظِ این واژه «فَتاویٖ» /fatāvī/ است و تلفظ و املای آن به‌صورتِ «فَتاوا/ فَتاویٰ*» /*fatāvā/ نادرست است.🔺 «فَتاوی» با «عناصِر» و «فلافِل» قابل‌مقایسه است. نویسنده: سید حمید حسنی