زبان

انسان، به‌دلیل پیچیدگی‌های ذهنش و به این دلیل که صاحب اندیشه و خرَد است، پدیدهٔ استثنایی و عجیبی اختراع کرد تا بتواند مانند یک ابزار، اما نامرئی، برای برقراری ارتباط و انتقال پیام از آن استفاده کند‌.این اختراع، که دانشمندانِ علوم مرتبط گفته‌اند با هیچ‌یک از اختراعاتِ دیگرش قابل‌مقایسه نیست، همان «زبان» است؛ چیزی که …

زبان ادامه »