پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی

📈 براساس یک پژوهشِ آماریِ گسترده، دو واژهٔ «غم» و «عشق»، به‌ترتیب، پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی‌اند.📜 منبع: «پیکرهٔ تاریخیِ زبان فارسی»، گردآوردهٔ حمید حسنی نویسنده: سید حمید حسنی