گفتاری دربارهٔ وطن و زبان فارسی، از شادروان استاد پرویز ناتل خانلری

  «نزدِ من وطن آن نیست که شما می‌پندارید. این چهار خط فرضی که دورِ ایران کشیده‌اند وطنِ مرا محدود نمی‌کند. هرجا که فرهنگ ایرانی هست وطن من است؛ زیرا در آنجاست که آشنایی‌هایی هست. نمی‌گویم که فرهنگ همان زبان است، اما زبان هم یکی از اجزاء فرهنگ است، و جزء بزرگی‌ست. پس آنان‌که به …

گفتاری دربارهٔ وطن و زبان فارسی، از شادروان استاد پرویز ناتل خانلری ادامه »