بسامد

سؤال

این واژهٔ پربسامد را به همین شکل می‌نویسیم: سؤال.🔸 «سئوال»* نادرست است؛🔹 «سوآل»* نادرست نیست، اما نامعمول است؛🔹 «سوال»* هم تلفظ را به‌درستی نشان نمی‌دهد و بعضاً تنها در متن‌های کهن کاربرد داشته‌است. نویسنده: سید حمید حسنی

پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی

📈 براساس یک پژوهشِ آماریِ گسترده، دو واژهٔ «غم» و «عشق»، به‌ترتیب، پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی‌اند.📜 منبع: «پیکرهٔ تاریخیِ زبان فارسی»، گردآوردهٔ حمید حسنی نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟