اوکِی (OK)

🔹 به‌تازگی در فضای تلگرام وجه‌اشتقاقی به‌ظاهر قطعی برای واژهٔ OK ارائه شده و دست‌به‌دست می‌چرخد؛ اما به‌نظر می‌رسد استدلال درستی نباشد. 🔹 تاکنون احتمالات فراوانی، هم انگلیسی و هم غیرانگلیسی، برای اصلِ این اختصار، که تقریباً در همهٔ زبان‌های زندهٔ جهان کاربرد دارد، ارائه شده‌است؛ اما، براساس استدلالِ متخصصان ریشه‌شناسی و واژه‌شناسی، بر این …

اوکِی (OK) ادامه »