ویژگی‌های ویراستارِ کاربلد

  ویراستارِ خوب باید زیاد بخواند و زیاد بنویسد. این مهارت بدونِ مداومت در خواندن و نوشتن تقویت نمی‌شود.ویراستارِ خوب و کاربلد چندین ویژگی دارد؛ ازجمله: ۱. رفتارِ پیچیده ندارد و صریح و دقیق استممکن است اگر یک نویسنده یا دوستِ دیگر نوشتۀ ما را بخواند، با یک توضیحِ کلی بگوید «خوب بود»، یا بگوید …

ویژگی‌های ویراستارِ کاربلد ادامه »