⭐پسوندها و پسوندواره‌های فارسی امروز؛ با نگاهی به زبان علم» (سخنرانی)

 

 

سید حمید حسنی
🕣 چهارشنبه ۱۹ مرداد، ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۳۰

«وند»، از نگاه واژه‌شناختی و ساخت‌واژی، از عناصر مهم واژگانی در زبان فارسی است.
در «فارسی نو»، یعنی فارسی پس از اسلام تا امروز، پیشوندها و پسوندها را زیرمجموعه‌ای از «تکواژهای وابسته» و از گونهٔ «تکواژهای اشتقاقی» می‌شناسیم. پیشوندها و پسوندهای گوناگون، عموماً، در ساختِ واژه‌های مشتق از واژه‌های بسیطِ ازپیش‌موجود و واژه‌های بسیطِ نوساخته، چه در زبان عمومی و چه در واژه‌سازیِ علمی، فعال بوده‌اند.
در این سخنرانی به پسوندهای فارسی نو پرداخته می‌شود. فرایند استخراج این پسوندها پیکره‌‌بنیاد است. «پیکرۀ فارسی امروز» (۱۳۵۱–۱۴۰۰) مشتمل است بر ۱۵٫۰۰۰ سندِ متنیِ کوچک و بزرگ. حجم کلیِ پیکره بیش از ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صورت‌واژه است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

مرکز نشر دانشگاهی

 

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟