ملتفت و متوجه

📌 در پژوهشِ اولیهٔ پیکره‌بنیادی که نگارنده با موضوعِ مقایسهٔ بعضی واژه‌ها میانِ متن‌های سه دههٔ ۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ از یک سو، و سه دههٔ ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۵ از سوی دیگر انجام داده، به این نتیجهٔ آماری رسیده‌است که کاربردِ فعل مرکبِ «متوجه‌شدن»، در سه دههٔ اخیر، نسبت‌به سه دههٔ پیش‌از آن (۱۳۳۶-۱۳۶۵)، در ادبیات داستانی و نشریات (روزنامه‌ها و مجلات)، چهاربرابر است. پیشتر «ملتفت‌شدن» رواجِ بیشتر داشت.

📌 نتیجهٔ چند بررسیِ دیگر مربوط به مقایسهٔ همین دو دوره:

🔺 «چیره‌شدن (بر)» سه‌برابرِ «مستولی‌شدن (بر)» به‌کار رفته‌است؛
🔺 «بیمار» و «مریض» (جمعاً) هفده‌برابرِ «ناخوش» کاربرد داشته‌است؛
🔺 «بیماری» و «مریضی»، در سه دههٔ اخیر، جمعاً ۶۲برابر بیش‌از «ناخوشی» نسبت‌به سه دههٔ پیش‌از آن به‌کار رفته‌است.

✍ منبع: «پیکرهٔ تاریخیِ زبان فارسی» و «پیکرهٔ فارسی امروز»، سید حمید حسنی- کانال تلگرامِ ویکی‌پن، ساده‌نویسی و درست‌نویسی:  SadeNevisi@

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟