ماضیِ نقلیِ گفتاری

بنویسیم
این فیلم‌و چن بار دیده‌م.
هنوز ناهار نخورده‌م.
مونده‌م چی‌کار کنم.
بچه‌ها هنوز نیومده‌ن.

ننویسیم
این فیلم‌و چن بار دیدم.
هنوز ناهار نخوردم.
موندم چی‌کار کنم.
بچه‌ها هنوز نیومدن.

نویسنده: بهروز صفرزاده

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟