«مؤدی» یعنی چه؟

این روزها سخن از «مالیات» و سپاسگزاری دولت از «مؤدیان مالیاتی» است. واژهٔ «مؤدی» از کجا آمده و دقیقاً یعنی چه؟

🔹 مؤدّی واژه‌ای‌ست که از زبان عربی کلاسیک به زبان فارسی راه یافته‌است. مؤدّی یعنی اداکننده، پرداخت‌کننده.

🔹 این واژه اسم فاعل از «تأدیه» به‌معنای پرداخت کردن و ادا کردن است. ازنظر ریشهٔ واژگانی، تأدیه و مؤدی برگرفته از «ادا» به‌معنی پرداختن و پرداخت کردن است.

🔹 نکتهٔ مهم: نباید فراموش کرد که «مؤدّی» همزه دارد و همزهٔ آن بر روی «و» است؛ درست مانند «مغذی» و «مؤثر» که به‌ترتیب از «تغذیه» و «تأثیر» مشتق شده‌اند و ریشهٔ آنها «اثر» و «غذا» (در عربی کلاسیک: غِذاء) است.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟