فی‌النفسه یا فی‌نفسه؟

🔹 پاسخ کوتاه: «فی‌نفسه» درست است؛ یعنی بدون «الـ». معنای آن این است: به‌خودیِ‌خود.
کلمهٔ «فی‌نفسه» ترکیبی عربی‌ست که در فارسی با نقش دستوریِ قیدی به‌کار می‌رود.

🔸 پاسخ نیمه‌تخصصی (ویژهٔ دانشجویان و علاقه‌مندان): «فی‌نفسه» (حرف جر + اسم: مجرور + ضمیر متصلِ مذکر) به این دلیل «الـ» ندارد که «نفْس» در این کلمه، به‌اصطلاح، مضاف است (ضمیرِ «ـه» مضافٌ‌الیه است)، و مضاف اساساً «الـ» نمی‌گیرد. بنابراین، «فی‌النفسه»، از نظر قواعد نحویِ عربی نادستوری و نادرست است. به همین قیاس، برای مثال، «بذاته»، «بشخصه»، و «بعینه» با «الـ» و به‌صورت «بالذاته» و «بالشخصه» و «بالعینه» کاربرد ندارند؛ درحالی‌که «بالذّات» (بدون «ـه») داریم.

نویسنده: سید حمید حسنی

 

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟