فَتاوی

 

🔹 «فَتاوی» جمعِ مکسر (جمعِ شکستهٔ) «فَتویٰ/ فَتوا» است.
🔸 تلفظِ این واژه «فَتاویٖ» /fatāvī/ است و تلفظ و املای آن به‌صورتِ «فَتاوا/ فَتاویٰ*» /*fatāvā/ نادرست است.
🔺 «فَتاوی» با «عناصِر» و «فلافِل» قابل‌مقایسه است.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟