در ضرورتِ فاصله‌گذاریِ درست

💡 فاصله‌گذاریِ درست و نادرست غالباً بر شأنِ کاربردی و هویتِ دستوریِ عناصرِ زبان تأثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر کلمهٔ «به‌روزرسانی/بروزرسانی» را با فاصله‌گذاری نامنظم بنویسیم، شأنِ کاربردی و نقش یا مقولهٔ دستوریِ اجزای آن گمراه‌کننده و غیرمنطقی خواهدبود.

📈 اینک صورت‌های املاییِ درست و نادرست یا مقبول و نامقبولِ این کلمه بر پایهٔ بسامد، برمبنای «پیکرهٔ فارسی امروز» (۱۳۵۱–۱۳۹۹):

✅ به‌روزرسانی: ۲۲۳ بار
✅ بروزرسانی: ۱۷۵
❎ بروز رسانی: ۶۲
❎ به روز رسانی: ۵۹
❎ به‌روز رسانی: ۳۰
❎ به روزرسانی: ۲۸
❎ ب روزرسانی: ۱
❎ به روز ــ‌رسانی: ۱
❎ بروز ر سانی: ۱

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟