فاصلهٔ «را» از مفعول

 

🔸️ مثالی نادر و تقریباً استثنایی

🔹 همیشه نباید «را» را به مفعول نزدیک کرد. ویراستارانِ باتجربه هرگز مکانیکی عمل نمی‌کنند.

موضوع با ذکرِ مثال روشن‌تر می‌شود:
«روسیه دستورِ اخراجِ ۷۵۵ دیپلمات آمریکایی از خاکِ خود را صادر کرد.» (درست)
«روسیه دستورِ اخراجِ ۷۵۵ دیپلمات آمریکایی را از خاکِ خود صادر کرد.» (نادرست و کژتاب)

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟