سخنان بزرگان

تهیه‌کننده: شادی اخوان

 

 

 

.No army can withstand the strength of an idea whose time has come

Victor Hugo

 

هیچ ارتشی نمیتواند در برابر قدرت عقیده‌ای که زمان آن فرا رسیده است ایستادگی کند.

ویکتور هوگو

 

 

 

 

 

 

“I hope that real love and truth are stronger in the end than any evil or misfortune in the world”

Charles Dickens

 

امیدوارم در نهایت عشق و حقیقت واقعی از هر شر و یا بدبختی در جهان قویتر باشند.

چارلز دیکنز

 

 

 

 

.The course of true love never did run smooth
(A Midsummer Night’s Dream)

William Shakespeare

 

مسیر عشق واقعی هیچ وقت هموار نبود. (رویای یک شب در نیمه تابستان)

ویلیام شکسپیر

 

 

 

صفحه آموزش مکالمه زبان انگلیسی در اینستاگرام

 

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟