آیا در شاهنامهٔ فردوسی واژهٔ عربی به کار رفته؟

پرسش: آیا در شاهنامهٔ فردوسی واژهٔ عربی به کار رفته؟
پاسخ: بله، اما اندک.

فردوسی، در متن عظیم شاهنامه، حدود ۷۲۵ واژهٔ عربی به کار برده، و البته این مقدار ناچیز است.

چندین پژوهشگر بارها در این باره پژوهش کرده‌اند.
بهترین و علمی‌ترین پژوهش در این باره کتابی‌ست از سجاد آیدِنْلو:
فرهنگ‌وارهٔ لغات و ترکیبات عربی شاهنامه. تهران: سخن، ۱۳۹۶، قطع رُقْعی، ۲۰۰ صفحه.

نویسنده: حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟